De stichting stelt zich ten doel het verlenen van (materiële en  immateriële) steun, aan het Mechanisch Erfgoed Centrum te Dronten.

Ook zal er binnenkort een ANBI status aangevraagd worden, waardoor donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Stichting vrienden van het MEC museum

Beleidsplan 2019 – 2020

 

Stichting Vrienden Algemeen

 

De Stichting vrienden van het MEC museum is opgericht bij notariële akte van 22januari 2019.Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73765406 en is gevestigd op het adres Dronterweg 29 te (8251 PA) Dronten.

 

Het fiscaalnummer luidt; 8596.56.391.

 

De stichting is telefonisch bereikbaar onder nummer 0321 325 139 of per e-mail benaderbaar via het (voorlopige) adres: nadine.huisman@mecmuseum.nl.

Doel en Doelgroep

 

Het doel van de stichting is, zoals opgenomen onder artikel 2 van de statuten, het ondersteunen, adviseren en begeleiden van het in 2016 als nieuwe museumorganisatie gestarte Mechanisch Erfgoed Centrum te Dronten.

 

De stichting tracht haar doel te realiseren door zoveel mogelijk mensen en bedrijven te binden aan en te enthousiasmeren voor het museum, teneinde gelden bijeen te brengen voor de financiering van aankopen, speciale projecten, dan wel activiteiten van het museum in de ruimste zin van het woord.

Hiermee wordt beoogd het museum in staat te stellen attractief en voldoende interessant te zijn en te blijven voor inwoners, bedrijven en toeristen. De bedoeling is een groot draagvlak binnen en buiten de regio te creëren.

 

De hiertoe benodigde financiële middelen brengen wij bijeen door het werven van vrienden en donateurs, welke ons jaarlijks een bedrag beschikbaar stellen om onze hierboven uiteengezette doelente verwezenlijken. Overige inkomsten kunnen worden verkregen uit subsidies, sponsorbijdragen, legaten en andere mogelijke erfstellingen.

In dit kader wijzen wij met nadruk op de mogelijkheid een reclamebord te huren in het hoofdgebouw van het museum.

 

Onze stichting is voornemens in 2021 de status van Algemeen Nut Beogende Instellingen(ANBI) aan te vragen.

Activiteiten

 

De activiteiten van de stichting zijn onder andere gericht op het binden en verbinden van vrienden en het werven van nieuwe vrienden. Omdat in de praktijk is gebleken dat vrienden doorgaans als een soort ambassadeur optreden zetten wij ons volledig in om een hechte relatie met onze vrienden te realiseren. Debinding met onze Vrienden willen we onderhouden met het organiseren van Vriendenavonden, uitnodigingen voor tentoonstellingsopeningenen andere regelmatige kontakten. Ook wensen wij de vrienden actief te betrekken bij de organisatie en uitvoering van activiteiten.

 

Daarnaast bieden wij altijd een luisterend oor voor iedereen met suggesties voor het werven van nieuwe leden, dan wel het organiseren van specifieke activiteiten voor welke doelgroep dan ook.

Onze inzet hierbij is om een breed publiekin de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de zeer uitgebreide en diverse collecties op onder andere het gebied van stoommachines, dieselmotoren en landbouw machines die in het museum zijn te bewonderen.

Hierbij wordt zeker niet in de laatste plaats ook aan basis-en middelbare scholieren gedacht. In dit kader wijzen wij de verschillende ROC ’s ook op de mogelijke stageplaatsen die binnen het museum realiseerbaar zijn.

 

Het bestuur zal initiatieven voor wervingsacties of activiteiten waar mogelijk ondersteunen. Te meer daar alle activiteiten gericht op behoud of uitbreiding van het aantal vrienden van het Mechanisch Erfgoed Centrum naadloos aansluiten bij één van de doelstellingen van onze stichting.

Bestuur

 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de volgende onbezoldigde bestuursleden:•

  • Huisman, voorzitter;
  • C. de Jonge, penningmeester;
  • J. Hospers, secretaris.

 

De leden van het bestuur van de stichting zetten zich in om donateurs te werven en ondersteunen specifieke activiteiten die ten doel hebben om fondsen te verkrijgen voor de stichting. Hierbij wordt onder meergebruik gemaakt van de bestaande netwerken.

 

De beschikbare middelen worden beheerd door de penningmeester. De penningmeester legt jaarlijks in het bestuur verantwoording af aan de hand van het financiële verslag van het voorgaande boekjaar.

Een overzicht van onze exploitatie, begroting, alsmede een beknopt verslag van de jaarlijkse activiteitenzal jaarlijks via publicatie op de website openbaar worden gemaakt.

Relatie stichting vrienden en museum

 

De stichting ontleent haar bestaansrecht aan het museum, waardoor een samenwerking tussen beide feitelijk vanzelfsprekend is. De doelstellingen liggen ook in elkaars verlengde, doch de stichting heeft wel een eigen verantwoordelijkheid, hetgeen betekent dat zij de primaire regie dient te voeren aangaande ondersteuning op door het museum gewenste terreinen. Verbondenheid is aldus cruciaal voor een goede afstemming. Het is aldus de bedoeling dat het museum een vertegenwoordiger afvaardigt naar de vergaderingen van de stichting. Tevens zal er minimaal twee maal per jaar informeel overleg plaatsvinden tussen de stichting en de algemeen directeur van het museum.

Communicatie en PR

 

Ten aanzien van de uitgevoerde activiteiten en/of aanschaffingen vanuit de stichting zal de nodige publiciteit worden gemaakt door middel van een persbericht, vermelding op de website en/of in een nieuwsbrief.

 

Dronten, …..maart 2019

 

Bestuur stichting Vrienden van het MEC Museum

 

DONATIE

Stichting vrienden van het mec

NL61RABO0338309543