Schilderij van de ML1301

De HDML 1301 is een mahoniehouten schip dat onder andere dienst heeft gedaan als patrouilleschip onder Engelse vlag.

De kiel van de HDML 1301 werd gelegd op 4 oktober 1942 aan de W.H Blackmore Yard in Bideford, Devon, Engeland. Zij werd te water gelaten op 8 januari 1943 en in dienst gesteld op 6 april 1943, na proeven toen ze was gestationeerd in Padstow, Cornwall. Lt F.L. Carter RNVR werd benoemd tot commandant van het schipen hield toezicht op de bouw ervan.

HDML 1301 in Mousehole Harbour
De HDML 1301 in Padstow, Cornwall, Engeland

HDMLs betekent Harbour Defence Motor Launch. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 486 HDML’s gebouwd voor de Britse Koninklijke Marine. Ze zijn ontworpen in 1939 door admiraal W.J Holt, met als doel kleine schepen van mahonie te bouwen. De ontwerp lengte was beperkt tot 72 voet (22 meter) om ze te kunnen vervoeren als deklading op grotere schepen. Ze bleken echter zeer zeewaardig te zijn, en veel voeren naar hun bestemmingen in kleine konvooien. HDML’s bleken zeer veelzijdig te zijn en werden aangepast voor andere doeleinden. Sommigen werden overgedragen naar de geallieerden, ook naar Nederland, de Koninklijke Marine, heeft er een aantal in ‘de Oost’ gestationeerd. Ook werden er een paar in Nederland ingezet als Mijnenveger. Lees hierover meer op de site van Onze vloot”.

Enkele HDML’s werden gebruikt als onderzoeksvaartuigen of voor trainingen. Het geschut werd dan verwijderd. Velen werden verkocht door de zeedienst, en gebruikt als privé jachten of passagiersschip.

In mei 1943 voer HDML 1301 in een konvooi naar Gibraltar en verder naar Malta, waar de oorspronkelijke 2 ponders werden vervangen door Oerlikon snelvurende hoge hoek/lage hoek geschut. Deze hebben een bereik van ongeveer 3 mijl (5 km) en kunnen tegen vliegtuigen worden gebruikt. (Zie foto ).

fotomedamalta
De HDML 1301 in Malta

Op 10 juli 1943 nam de HDML 1301 deel aan ‘Operation Husky’ de invasie van Sicilië. ‘Operatie Husky’ was één van de grootste amfibische slag van de Tweede Wereldoorlog in termen van aan land gebrachte mannen. In dit opzicht overschreed het zelfs de latere landing in Normandië. Op 9 september 1943 werd de HDML 1301 ingezet bij de ‘Operation Avalanche’ in Salerno, de invasie van het vasteland van Italië. In de winter van 1943/4 was HDML 1301 gevestigd in Napels (Napels), waar ze senior officieren tussen de grotere oorlogsschepen vervoerde en anti-onderzeese patrouilles uitvoerde. Later werd ze ingezet in Maddalena, Sardinië, vervolgens naar Bastia, Corsica.

Op 16 juni 1944 was de HDML 1301 betrokken bij ‘Operation Brassard’ de Invasie van Elba. De missie voor de HDML 1301 was de Louise Green Beach om met 9 LCA landingsschepen Franse commando’s te droppen. Na de landing met het laatste schip werd de HDML 1301 aangevallen door een Duitse Flak Lighter “Koln” . Dit was een 200 ton schip gewapend met 88 mm. geschut. In de daaropvolgende strijd verloor Lt. F.L. Carter zijn leven en een aantal van de bemanningsleden raakte ernstig gewond. Niettemin werd de Flak Lighter uitgeschakeld en HDML bleef leiding geven aan de andere landingsvaartuig bij de aanval op Kodak Green Beach.

carter
Lt F.L. Carter

Na de actie in Elba werd het schip aangepast voor onderzoekswerk en genummerde MSU 2 (MSU = Mediterranean Survey Unit). Het onderzocht havens in Italië, de Adriatische en Egeïsche Zee, tot in het oosten van Cyprus, van waaruit het naar het Engeland werd verscheept. Zij werd vervolgens gebruikt voor Hydrografische metingen aan de zuidkust, genummerd A 352 en later genaamd HMS Meda. Het was een van de twee HDML’s die in Naval-service een naam kregen, de andere was de ML 1387 , genaamd HMS Medusa, nu in Gosport.

combiefoto1
De HDML 1301 in actie op volle zee

De HDML 1301 werd in 1966 door de marine verkocht. Zij werd gekocht door Hector Sheppard-Capurro die Sheppards Marina in Gibraltar had gecreëerd. Hij heeft ze omgebouwd tot een jacht met de naam “Gibel Tarik”. Hij verving de verticale stalen ladders voor meer comfortabele trappen. Er kwam een schuifdak over de brug en een luifel boven het achterdek. Hij heeft de accommodatie uitgebreid om meer slaapplaatsen te bieden en een werkplaats waar de brandstoftanks oorspronkelijk stonden.

ML_3001 entering IJmuidensmal
De aankomst van de HDML 1301 in IJmuiden

In 2007 werd ze door Klaas Spaans uit Nederland gekocht. Hij bracht ze met een groep vrienden, waaronder de zoon van Lt. Carter van Gibraltar in september – oktober naar IJmuiden, haar nieuwe thuisbasis zou Amsterdam worden. Ze werd onderdeel van de collectie ‘Keep them Landing’. Voor onderhoud, reparatie, voer ze naar de Koedijk in Maassluis. Daar is ze in 2008 gezonken. Nadat ze was geborgen, werd ze te koop aangeboden.

ML_3001bsmal
De gezonken HDML 1301

Dop Huisman werd de nieuwe eigenaar. De motoren werden weer draaiend gemaakt en men is er mee naar Lelystad gevaren waar Dop woonde. En er werd begonnen met het opknappen van het schip. De verandering van zout naar zoet water deed het schip geen goed en ze begon steeds harder te lekken. Het is in 2010 op de kade gelegd.

mijnenvegersmal
De HDML 1301 zoals het nu bij het museum in Dronten ligt

In 2011 kreeg Dop Huisman een nieuwe uitdaging, namelijk de bouw van het museum ‘Mechanisch Erfgoed Centrum’ te Dronten, waar het schip op een dieplader, naar toe verhuisde in 2012. Veel tijd om aan de boot te besteden was er toen niet meer. Het is in 2017 weer opnieuw opgepakt. Als de weersomstandigheden het toelaten, worden er rondleidingen gegeven op het schip.

Model ML1301 then and now-1
De 1301 als schaalmodel. Boven in oorlog uitvoering. Onder als plezierjacht.

Om de werkzaamheden aan het schip goed te begeleiden en om informatie te verstrekken aan sponsoren en andere geïnteresseerden is er een restauratieplan opgesteld. HDML 1301 Meda Restauratieverslag

Hdmls in Nederlandse dienst

Meer informatie over de HDML’s is te vinden op de Engelse site http://www.hmsmedusa.org.uk/, waar alle nog bekende HDML’s beschreven staan en waar ook het verhaal staat over de HDML 1387, genaamd “Medusa”, die is gerestaureerd in zijn oorspronkelijke staat, met sponsoring van een loterij subsidie. Hier zie je een 33 minuten durende film over de 1387.

In Nieuw-Zeeland zijn er twee gerestaureerd,
de HDML 1184, later P 3552, die nu de naam Paea heeft.
en de HDML 1348, met de naam Kuparu. zie ook; https://www.facebook.com/savingkuparu/

De HDML 1085, genaamd MV Shearwater, licht in Schotland en men wil een crowdfunding oprichten om het te restaureren.
Verder zijn er nog in slechte staat, de HDML 1309,
en de HDML 1349, later genoemd Haku P3565.
Ook voor de HDML 1321 die gezonken is in Australië en nu op het strand licht, wil men geld inzamelen voor restauratie.

Informatie bronnen: Dop Huisman, David Carter en http://www.hmsmedusa.org.uk/

Samengesteld voor het M.E.C. door Jaap Hospers, 9 oktober 2017


 

 

webfototweesmalsmalbew (2)

The HDML 1301 is a mahogany ship that has served as a patrolboat under English flag.

The keel of the HDML 1301 was laid on October 4, 1942 at the W.H Blackmore Yard in Bideford, Devon, England. It was launched on January 8, 1943 and commissioned on April 6, 1943 following trials when it was based in Padstow, Cornwall, where this photo was taken. Lt F.L.Carter RNVR was appointed to be Commander of the boat, and oversaw its construction.

HDML 1301 in Mousehole Harbour
DE HDML 1301 in Padstow, Cornwall, England

HDMLs means Harbour Defence Motor Launch. During World War II, 486 HDMLs were built, for the British Royal Navy. They were designed in 1939 by Admiral W.J Holt with the intention of their being built in mahogany in small boatyards. The design length was limited to 72 feet (22 meters) to enable them to be transported as deck cargo on larger ships. However they proved to be very seaworthy, and many sailed to their destinations in small convoys. HDMLs proved to be very versatile and were adapted for other purposes. Some were transferred to allied navies, in particular the Royal Netherlands Navy, which used them for minesweeping.

After the war, the guns were removed and some HDMLs were used as survey vessels or training ships. Many were sold from the naval service, to serve as private yachts or passenger boat.

In May 1943, HDML 1301 sailed in a convoy to Gibraltar and on to Malta, where the original 2 pounder guns were replaced with Orlikon quick firing high angle/low angle guns. These have a range of about 3 miles (5 km) and can be used against aircraft. (See photo).

fotomedamalta
De HDML 1301 in Malta

On July 10, 1943, the HDML 1301 participated in ‘Operation Husky’ the invasion of Sicily. ‘Operation Husky’ was the largest amphibious operation of the Second World War in terms of land-based men. In this respect, it even exceeded the later landing in Normandy. On September 9, 1943, the HDML 1301 was deployed at the ‘Operation Avalanche ‘ in Salerno, the invasion of Italy’s mainland. During the winter of 1943/4 HDML 1301 was based in Naples (Napoli) where it carried senior officers between the larger warships and carried out anti-submarine patrols. It later moved to Maddalena, Sardinia then on to Bastia, Corsica.

On June 16, 1943, the HDML 1301 was involved in ‘Operation Brassard’ the Invasion of Elba. The mission for the HDML 1301 was to find Louise Green Beach and tow assault boats carrying French commandos. After releasing the last assault boat, the HDML 1301 encountered a German Flak Lighter “Koln”. This was a 200 tonne ship armed with 88 mm guns. In the ensuing battle Lt. F.L Carter lost his life and several of the crew were seriously injured. Nevertheless the Flak lighter was driven off and HDML continued to guide in the other landing craft.

Lt. F.L. Carter
Lt. F.L. Carter

After the action in Elba, the boat was adapted for survey work and re-numbered MSU 2 (MSU = Mediterranean Survey Unit). It surveyed harbours in Italy, the Adriatic and Aegean, reaching as far east as Cyprus, from where it was shipped back to the UK. She was then attached to the Hydrographic Office, surveying the South Coast, and re-numbered A 352 and later named HMS Meda. It was one of two HDMLs to be named while in Naval service, the other being ML 1387, named as HMS Medusa, now in Gosport.

combiefoto1
HDML 1301 at sea

The HDML 1301 was sold by the Navy in 1966. It was purchased by Hector Sheppard-Capurro who had created Sheppards Marina in Gibraltar He converted it into a yacht with the name “Gibel Tarik”. He replaced the vertical steel ladders with more comfortable stairs. There was a sliding roof over the bridge and a canopy above the after deck. He enlarged the accommodation to provide more sleeping places and a workshop where the fuel tanks were originally fitted.

ML_3001 entering IJmuidensmal
The arrival of the HDML 1301 in IJmuiden

In 2007 it was offered and purchased by Klaas Spaans from the Netherlands. He sailed it with a group of friends, including the son of Lt. Carter from Gibraltar to IJmuiden in September – October to its new home base in the naval base in Amsterdam. It became part of the collection “Keep them landing”. It moved to other locations for maintenance and repair. At the Koedijk in Maassluis it sank in 2008. After it was raised, it was offered for sale.

ML_3001bsmal
The sunken HDML 1301

Dop Huisman became the new owner. The engines turned and Dop sailed it to Lelystad where he lived to begin to restore the boat. The change from salt to fresh water damaged the wood and it began to leak more and more. It was laid on the quayside in 2010.

mijnenvegersmal

. In 2011, Dop Huisman was given a new challenge, namely the set up of the museum “Mechanisch Erfgoed Centrum” in Dronten, where the boat was moved by road in 2012. Work on the museum took precedence over the boat, but in 2017 the work started again. There are now guided tours on the boat.

Model ML1301 then and now-1
The hdml in scale model as a warship and as a yacht.

To provide guidance on the boat and to provide information to sponsors and other interested parties, a restoration plan has been prepared. HDML 1301 Meda Restoration Report

More information about the HDML’s can be found on the English website http://www.hmsmedusa.org.uk/, where all known HDMLs are described and where is also the story about the HDML 1387, called “Medusa”, which is restored in its original condition, with sponsorship from a lottery grant.

In New Zealand, two has been restored,
the HDML 1184, later P 3552, now called Paea,
and the HDML 1348, later P 3563, now named Kuparu. also see; https://www.facebook.com/savingkuparu/

The HDML 1085, called MV Shearwater, lies in Scotland and they have a plan for crowdfunding to restore it.

In addition, there is still in a bad state, the HDML 1309,

and the HDML 1349, later called Haku P3565.

The HDML 1321 sunk in Australia and lies now on the beach. People wants to collect money to restore it.

Information sources: Dop Huisman, David Carter and http://www.hmsmedusa.org.uk/

Compiled for the M.E.C. by Jaap Hospers, October 9, 2017 

Andere HDML’s

Hier vind je HDML’s die na de oorlog overgenomen zijn door de Nederlandse Marine, in ‘de Oost’ gestationeerd werden ook werden er enkele naar Nederland gehaald om als mijnenveger dienst te doen

HDML 1479 RP 101 Vos (geen foto)

 

HDML’s in Nederlansche dienst, hoofdzakelijk in “de Oost”

HDML 1260 RP102 Lynx

 

HDML 1470 RP 103 Jaguar (geen foto)

 

HDML 1337 RP 104 Jakhals
HDML 1400 RP 105 Panter
HDML 1483 RP106 Hermelijn
HDML 1489 RP 107 Fret

HDML 1489 RP 107 Fret

HDML 1493 RP 108 Otter

HDML 1451 RP 109 Wolf

HDML 1453 RP 110 Bever

HDML 1472 RP 111 Marter

HDML 1473 RP 112 Wezel

HDML 1450 RP 113 Dingo

HDML 1454 RP 114 Luipaard

HDML 1440 RP 115 Poema

HDML 1449 RP 116 Tijger

HDML 1474 RP 117 Leeuw

HDML 1475 RP 118 Bison

Voor verdere informatie zie de site van ‘Onze Vloot’

 

Tags: HDMLMeda, mijnenveger, minesweeper